Podrobnejši opis projekta

Novogradnja kanalizacije Šalek - Paka levi breg

Naselje individualnih hiš Zgornji Šalek se nahaja na severovzhodnem delu Mesta Velenje. Komunalna odpadna voda iz 35 tamkajšnjih objektov ni priključena na javno kanalizacijo. Speljana je skozi greznice in se od tam odvaja v podtalje (ponikalnice). Del meteorne vode je prav tako speljan v ponikalnice, delno se odvaja razpršeno po terenu, delno pa v vodotok. V okviru novogradnje bo zgrajen vod za komunalno odpadno vodo, meteorno kanalizacijo bo MOV zgradila z lastnimi sredstvi. Na tem območju načrtujejo gradnjo dodatnih objektov.

Kanal 1 bo potekal v večini v travnati površini, del kanala pa bo potekal po utrjenih površinah in bo na obstoječo mešano kanalizacijo priključen na parkirišču Goriške ceste v krajevni skupnosti Gorica. Na tem kanalu je zaradi velikih padcev predviden umirjevalni jašek. Kanal 2 bo v celoti potekal v lokalni cesti med kolesnicama in se bo priključil na projektirani kanal 1. Kanal 3 bo v večini potekal v lokalni cest, del kanala pa bo potekal v travnati površini in dovoznih poteh. Ta kanal se priključi na kanal 1, s kaskadnim vpadnikom. ^

Novogradnja kanalizacije Gorica - Zg. Šalek

Naselje individualnih hiš Zgornji Šalek se nahaja na severovzhodnem delu Mesta Velenje. Komunalna odpadna voda iz 35 tamkajšnjih objektov ni priključena na javno kanalizacijo. Speljana je skozi greznice in se od tam odvaja v podtalje (ponikalnice). Del meteorne vode je prav tako speljan v ponikalnice, delno se odvaja razpršeno po terenu, delno pa v vodotok. V okviru novogradnje bo zgrajen vod za komunalno odpadno vodo, meteorno kanalizacijo bo MOV zgradila z lastnimi sredstvi. Na tem območju načrtujejo gradnjo dodatnih objektov.

Kanal 1 bo potekal v večini v travnati površini, del kanala pa bo potekal po utrjenih površinah in bo na obstoječo mešano kanalizacijo priključen na parkirišču Goriške ceste v krajevni skupnosti Gorica. Na tem kanalu je zaradi velikih padcev predviden umirjevalni jašek. Kanal 2 bo v celoti potekal v lokalni cesti med kolesnicama in se bo priključil na projektirani kanal 1. Kanal 3 bo v večini potekal v lokalni cest, del kanala pa bo potekal v travnati površini in dovoznih poteh. Ta kanal se priključi na kanal 1, s kaskadnim vpadnikom.^

Novogradnja kanalizacije Straža

Naselje Straža leži v zahodnem predelu Velenja, ob Partizanski cesti. Na tem območju je 14 obstoječih stanovanjskih objektov, ki so priključeni na javni vodovodni sistem in odpadno vodo spuščajo v greznice. Iz njih se voda razliva po terenu in od tam v Pako. Zgrajena bosta kanala skupne dolžine 412 m, ki se združita ter priključita na že obstoječo javno kanalizacijo in od tam naprej na čistilno napravo v Šoštanju.^

Novogradnja kanalizacije Podkraj - območje Ring

V večjem delu primestnega naselja Podkraj je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, povezano na centralni kanalizacijski sistem. Za 20 stanovanjskih hiš na tem območju pa javne kanalizacije še ni. V preteklosti so odpadno vodo odvajali skozi stihijsko zgrajeno mrežo povezanih hišnih priključkov, ki se je zaključila z izpustom odpadne vode v jašek javnega kanala. Tega sistema s pravno formalnega kot tudi tehničnega vidika ni mogoče rekonstruirati ali obnoviti, zaradi česar je nujna izgradnja hidravlično ustreznega javnega kanalizacijskega sistema, ki bo omogočil priključitev na javno kanalizacijo vsem obstoječim objektom v naselju. Ker po nacionalnem operativnem programu to območje spada v aglomeracijo mesta Velenje (območje obveznega opremljanja) je potrebno zgraditi nov javni kanal dolžine 560 m. Individualno reševanje odvoda in prečiščenja odpadne vode na tem območju zaradi strnjene pozidave, ter topografskih značilnosti terena (nevarnost plazenja terena) ni mogoče oziroma je tehnično vprašljivo.^

Izgradnja manjkajoče kanalizacije Metleče - 2.del

V naselju Metleče v občini Šoštanj bo zgrajen ločen sistem odvajanja komunalne odpadne vode. Fekalni vod bo zgrajen v okviru operacije Odvajanje in čiščenje … , meteorno kanalizacijo bo občina Šoštanj zgradila z lastnimi sredstvi. Fekalna voda iz objektov desno od ceste Metleče – Topolšica so do sedaj odvajali skozi greznice v cestno kanalizacijo. Ta se izteka v odprt cestni jarek, ki je speljan v potok Toplica. V cestni kanal tečejo tudi padavinske vode iz objektov, dvorišč in s ceste. Cestni jarek je slabo vzdrževan, odpadna voda zastaja, zato se širi smrad po fekalijah. Območje poselitve levo v smeri ceste Metleče - Pohrastnik ima iztoke iz greznic speljane prosto po terenu oziroma v odvodne meteorne jarke po travnikih. Tako na tem območju v neposredni bližini mesta Šoštanj in centralne Čistilne naprave Šoštanj prihaja do onesnaženja okolja, podtalja, potoka Toplice ter reke Pake.

Predmet projekta je izgradnja manjkajoče kanalizacije Metleče za odvod komunalne odpadne vode iz gospodinjstev naselja ob lokalni cesti Metleče - Pohrastnik. Predvidena sta kanala Šoštanj 4 in Šoštanj 5, ki se združita v zgoraj omenjeni cesti. Nova kanalizacija se priključi na obstoječ magistralni kanalizacijski kanal Topolšica - Metleče v smeri Centralne čistilne naprave.^

Izgradnja kanalizacije Koroška

Naselje ob Koroški cesti v Šoštanju, kjer se bo urejala kanalizacija leži SV od železniške proge. Gre za strnjeno, pretežno stanovanjsko območje na severnem robu mesta. Predel je bil pred leti uvrščen v pridobivalni prostor Premogovnika Velenje in predviden za rušenje. Zato tam niso zgradili kanalizacije. Po izvzetju območja iz tega prostora je gradnja kanalizacije smiselna. Večina kanalov skupne dolžine 0,17 km bo potekala v regionalni in lokalnih cestah.^

Izgradnja kanalizacije Florjan Mlakar

Zaselek Florjan - Mlakar se nahaja v severno - zahodnem naselja Florjan. Trenutno imajo na tem območju individualne greznice. Objekte bodo priključili na nov –ločen sistem kanalizacije dolžine 1065 m. Vse komunalne odpadne vode bodo priključene na obstoječi sistem, ki je speljan na CČN..

Izgradnja kanalizacije Skorno Florjan

Naselje Skorno - Florjan se nahaja 2 km severozahodno od Šoštanja. Prebivalci so zgradili lastno mešano omrežje, ki vodo iz pretočnih greznic odvaja v obstoječe kanale ali neposredno v Florjanščico. Trase kanalov kanalizacijskega omrežja so projektirane tako, da upoštevajo obstoječe komunalne vode in hkrati gravitacijsko padajo proti obstoječemu Črpališču Pohrastnik in nato naprej na Centralno čistilno napravo Šaleške doline. Novo omrežje bo sestavljalo sedem kanalov skupne dolžine 1237 m, ki bodo potekali delno po javnih površinah, delno pa po zasebnih zemljiščih.^