Povzetek rezultatov ankete pred začetkom in po zaključku operacije

Pred začetkom operacije in po njenem zaključku smo telefonsko anketirali prebivalce Šaleške doline (numerus 500).

Pred začetkom projekta so bili anketiranci s stanjem okolja v katerem živijo zelo zadovoljni oziroma zadovoljni (90,4 %). Kot poglavitne okoljske probleme so največkrat navajali odpadke, promet in hrup, medtem ko se jim odpadne vode in kanalizacija niso zdeli pretirano problematični. Pri onesnaževanju voda so najbolj sledili vsesplošnemu mnenju oziroma se navezovali na lastna opazovanja, predvsem na barvo voda. Kakovost Pake se je zdela večini anketirancev v redu, dobra petina pa še vedno meni, da je kakovost slaba in je reka onesnažena.

O načrtovani gradnji kanalizacijskega omrežja v Šaleški dolini je bilo ob začetku gradnje seznanjenih le 23 % anketirancev. Največkrat so informacije dobili od sorodnikov, s televizije in iz zgibanke. Prav tako so menili, da bi bile dodatne informacije potrebne, tako preko medijev kot z zbori krajanov. Večina anketirancev je bila mnenja, da bo gradnja pozitivno vplivala na kakovost okolja v njihovem kraju. 

Po zaključeni operaciji je bilo  54,9 % anketirancev seznanjenih z novogradnjami (obnovo, širitvijo) kanalizacijskega omrežja v Šaleški dolini. Informacije o gradnji so dobili z zgibanko na dom, s pomočjo obcestnih plakatov, na televiziji in na druge načine.  Da se je o gradnji dovolj informiralo, meni tretjina anketiranih, slaba tretjina pa tematike ne pozna.

Skoraj 38 % anketiranih je mnenja, da je gradnja pozitivno vplivala na kakovost okolja v njihovem kraju, predvsem na izboljšanje kakovosti voda. Največji problemi v okolju, ki se zdijo anketirancem še pomembni in bi jih bilo potrebno reševati so promet, odpadki, naravne nesreče in kakovost zraka. V času med prvo in drugo anketo so bile poplave, kar je spremenilo vrstni red okoljskih problemov pri anketirancih.

Objavljeno: 10.03.2015