Informacije o stanju na projektu konec marca 2014

Dela potekajo na odsekih Novogradnja kanalizacije Šalek – Paka levi breg, Novogradnja kanalizacije Gorica – Zg. Šalek, Novogradnja kanalizacije Straža, Novogradnja kanalizacije Skorno – Florjan in Izgradnja kanalizacije Florjan (Mlakar).

 

1.     Kanalizacija »Novogradnja kanalizacije Šalek – Paka levi breg« je zgrajena. 19. 3. 2014 je bil opravljen tehnični pregled in po odpravi pomanjkljivosti bo izdano uporabno dovoljenje.

2.     »Novogradnja kanalizacije Gorica – Zg. Šalek« je v zaključni fazi. 18. 3. 2014 so opravili interni tehnični pregled objekta. Na prometne površine so nanesli zaključni (fini) sloj asfalta, zaključna dela so v teku. Izdelujejo projektno dokumentacije izvedenih del (PID) in pripravljajo dokazilo o zanesljivosti objekta.

3.     Na objektu »Novogradnja kanalizacije Straža« so položili vzporedna kanala za odvod odpadnih komunalnih in padavinskih voda, vodovod, zgradili odcepe za kanalizacijske priključke ter vgradili cestne požiralnike. Trenutno zaključujejo zgornji ustroj ceste in odpravljajo pomanjkljivosti, ugotovljene na internem tehničnem pregledu dne, 1. 4. 2014.

4.     Kanalizacije s kanalizacijskimi priključki »Novogradnja kanalizacije Skorno – Florjan« je zgrajena. Tehnični pregled objektaje bil 26. 3. 2014 in po odpravi pomanjkljivosti bo izdano uporabno dovoljenje.

5.     Prav tako je zaključena  »Izgradnja kanalizacije Florjan (Mlakar)«. Po odpravi pomanjkljivosti (tehnični pregled je bil26. 3. 2014) bo izdano uporabno dovoljenje.

6.     Izdana so bila uporabna dovoljenja za objekte:

a.       »Novogradnja kanalizacije Podkraj – območje Ring« je bilo na UE Velenje dne 12. 3. 2014, izdano uporabno dovoljenje št. 351-444/2013-1210.

b.       »Kanalizacija Koroška cesta v Šoštanju – območje 1« je bilo pri UE Velenje, dne 13. 9. 2013, izdano uporabno dovoljenje št. 351-259/2013-1203.

c.       »Novogradnja kanalizacije Metleče - 2. del« je bilo pri UE Velenje, dne 14. 2. 2014, izdano uporabno dovoljenje št. 351-445/2013-1203.

Specifični kazalniki projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini«: 

 

opis kazalnika za celoten projekt

enota

količina

trenutno doseženo

1

dolžina kanalizacije

km

8

8

2

črpališče

število

1

1

 

Projekt bo prispeval k doseganju kazalnikov opredeljenih v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) za obdobje 2007-2013 za področje varstva okolja – področje voda in sicer: 

 

kazalnik

enota

cilj

trenutno doseženo

1

Povečanje števila prebivalcev priključenih na javni kanalizacijski sistem

število

616

528

2

Povečanje števila aglomeracij (z obremenjenostjo nad 2000 PE) opremljenih z odvajanjem in čiščenjem ter stopnjo priključenosti najmanj 95%

število

2

 

3

Zmanjšanje emisij v vode za

PE

616

528

 

Objavljeno: 07.04.2014