Informacija o izvedenih aktivnosti na projektu:"Novogradnja kanalizacije Straža"

 V sklopu operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« se izvajajo dela na objektu »Novogradnja kanalizacije Straža«. Položena sta vzporedna kanala za odvod odpadnih komunalnih in padavinskih voda v dolžini 395 m, odcepi za kanalizacijske priključke ter vgrajeni cestni požiralniki.

Z namenom zagotovitve ustrezne komunalne opremljenosti obravnavanega območja, trenutno potekajo dela na vodovodu. Predvidena dolžina vodovoda je 780 m cevi PE 100, DN 110, NP 16 ter 43 m vodovodne cevi PE 100, DN 63, NP 16.


Objavljeno: 18.03.2014