Informacija o izvedenih aktivnosti na projektu konec maja 2013

 

Pri izvedbi kanalizacije »Novogradnja kanalizacije Skorno – Florjan« ni posebnosti. Izvedeni so vsi glavni kanali in prevezava na javno kanalizacijsko omrežje. Prav tako so izvedeni in prevezani kanalizacijski priključki. Naročnik se je odločil rekonstruirati del lokalne ceste LC 410011, odsek Florjan – Skorno. V roku 10 dni bo izvedeno asfaltiranje preostalih,zaradi gradnje kanalov, prekopanih asfaltnih površin. Dokončanje del na projektu bo možno po rekonstrukciji zgornjega ustroja omenjene ceste, ko bo tudi na tem odseku izvedeno asfaltiranje.

 

Pri izvedbi kanalizacije »Novogradnja kanalizacije Metleče -2. del« so izvedeni kanali 5.0, 5.2.in 4.1 v travnatih površinah ter kanal 4 v cesti.Na kanalih so izvedeni kanalizacijski priključki (90%), ki še niso prevezani. Vgrajen je priključni, čistilni jašek, RJ1. Vzporedno s kanalom 4 se izvaja tudi rekonstrukcija obstoječe javne poti, ki vključujeodvajanje površinskih voda. Glavni kanal meteorne kanalizacijeje izveden. Trenutno vgrajujejo cestne požiralnike in drenažo.

 

Pri izvedbi kanalizacije »Novogradnja kanalizacije Šalek – Paka levi breg« se dela zaključujejo. Manjka še vgradnja asfaltov, ki je predvidena v naslednjem tednu ter ureditev brežin.

V celoti je izveden vodovod »Vodovod Šalek Paka levi breg«(od jaška RJ 15 do RJ 23) in od RJ 23 do krajana Žerdoner še nadaljevalni vodovod »Vodovod Šalek Paka levi breg – nadaljevanje«.

 

Dela na objektu kanalizacije »Novogradnja kanalizacije Podkraj – območje Ring« so zaključena. V izdelavi je projektna dokumentacija izvedenih del (PID) in dokazila o zanesljivosti objekta, kar je osnova za izdajo uporabnega dovoljenja.

 

17. 6. 2013 je predviden pričetek del na objektih »Izgradnja kanalizacije Florjan (Mlakar)«, »Novogradnja kanalizacije Gorica – Zgornji Šalek« in »Novogradnja kanalizacije Straža«. 

 

Objavljeno: 30.05.2013