Cilji in koristi projekta

Cilj projekta je izgradnjo ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Po uspešni izvedbi projekta bodo doseženi naslednji cilji:

  • izboljšanje kakovosti površinskih voda
  • izboljšanje varnosti pred onesnaževanjem iz kanalizacije
  • izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva
  • izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev na območjih, kjer se bo zgradila javna kanalizacija in čiščenje
  • izboljšanje kakovosti vodnih in obvodnih biotopov ter življenjskih pogojev za prosto živeče živali

 

Projekt prinaša naslednje širše koristi:

  • 352 novo priključenih prebivalcev na kanalizacijski sistem v MO Velenje in 264 v občini Šoštanj
  • povišanje odstotka opremljenosti posameznih aglomeracij, določenih po nacionalnem in lokalnih operativnih programih
  • povečanje količin prečiščene komunalne odpadne vodena CČN Šaleške doline
  • zaščita in izboljšanje kakovosti reke Pake.